Vad är då strategisk politisk kommunikation?

Strategisk politisk kommunikation handlar ytterst om hur olika aktörer använder sig av kommunikation för att nå politiska mål av olika slag. Det kan alltså röra sig om hur olika aktörer kämpar om att påverka opinionen, få röster i olika val och nå makt över politiska beslut. Strategisk politisk kommunikation involverar helt enkelt mångt mycket fler aktörer än de politiska partierna. Politik genomsyrar i stort sett alla beslut som fattas i vårt samhälle. Politik är inte begränsat till de politiska partierna och deras agendor eftersom det berör kampen om människors intresse och opinion i så många olika frågor även om människors valbeslut leder till den åtråvärda makten över politiska beslut.

Eftersom de flesta människors kunskap och kännedom om politiska skeenden kan härledas till medieinnehåll, alltså mediernas politiska dagordning, så har medierna en otroligt viktig roll i opinionsbildningen. Därmed riktas ofta uppmärksamhet till mediernas innehåll och dess betydelse för politiska debatter. Vilka frågor tas upp och vad debatteras egentligen av medierna är en klassisk fråga vad gäller medieinnehåll. Många aktörer känner sig förbisedda och många röster anser att vissa frågor tar större plats än andra, allt utifrån den egna agendan.

Hur man än väljer att se på mediernas roll i samhället, som en spegling av verkligheten eller som kommersiella företag som söker konsumenter, så berör medieinnehållet och dess debatter i stort sett oss alla medborgare. Och strategisk politisk kommunikation handlar därmed i mångt och mycket om hur man kan påverka medieinnehållet. Medier påverkar hur människor upplever verkligheten, vilka frågor som är viktiga och hur vi värderar olika politiska aktörer och initiativ.

 

Annons